Правомерны ли действия руководства при повышении зарплаты?

Профсоюз работников образования и науки Республики Казахстан

Правомерны ли действия руководства при повышении зарплаты?

  Оплата труда

Какой порядок исчисления заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации, второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет?

Подробные разъяснения о порядке исчисления заработной платы педагогических работников государственных учреждений и казенных предприятий даны в статье «Система оплаты труда педагогических работников», размещенной в рубрике «Деятельность» подрубрики «Правовая служба» настоящего сайта.

Месячная заработная плата учителя математики высшего уровня квалификации второй квалификационной категории, имеющего стаж работы по специальности 5 лет, (реестровая группа В2-3) составит:- тарифная ставка (из расчета 18 часов преподавания)  17697 тенге * 3.73 = 66009.81 тенге (где 17697 – базовый должностной оклад, 3.

73 – коэффициент расчета);- доплата за особые условия труда гражданских служащих 66009.81 * 10 % = 6601 тенге;- доплата за проверку письменных работ 17697 тенге * 20 % = 3539 тенге;- доплата за классное руководство в 5-11 (12) классах (при наличии данной обязанности) 17697 тенге * 30 % = 5309 тенге.

Итого: 66010 тенге + 6601 тенге + 3539 тенге + 5309 тенге = 81459 тенге.

Базовый должностной оклад по состоянию на 13 июля 2017 года составляет 17697 тенге.

Техникалық кызметкерлердің (мектептегі еден жуушы, ұста(плотник),вахта қызметкері; мини-центрдің тәрбиеші көмекшісі, кіржуу машинасы операторы) еңбек ақысы мен соған қосымша төленетін ақшаның түрлерн, сондай-ак ақылы еңбек демалысы неше күн, еңбек демалысына қосылатын қосымша күндер мен сауықтыру ақысының сомасын толық түрде жазып беруіңізді сұраймын.

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі  Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31-желтоқсандағы № 1193 Қаулысымен анықталады (әрі қарай – Қаулы).

Қаулының 3-т.

сәйкес, ұйым қызметкерлерінің лауазымдық жалақылары (тарифтік ставкалар) (ЛЖ) атқаратын лауазымдарының мамандығы бойынша лауазымдар мен жұмыс өтілінің санатына, Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген базалық лауазымдық жалақының (БЖЛ) мөлшеріне тағайындалған біліктілік разрядтарына қарай олардың лауазымдық жалақыларын (ставкаларды) есептеу үшін бекітілген тиісті коэффициенттерді көбейту жолымен айқындалады.Жалақы жұмыс өтілін және штаттық кестемен белгіленген біліктілік разрядын ескере отырып, әрбір қызметкер үшін жеке еcептеледі.Сіз көрсеткен мамандықтардан, ҚР стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі Комитетінің 1999 жылғы 16-қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген және қолданысқа енгізілген, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігімен әзірленген ҚР МС 01-2005 қызметтер Сыныптауышына сәйкес, біліктілікті жұмысшыларға «ағаш шебері» және «кір жуу машинисі» жатады.«Тәрбиешінің көмекшісі» техникалық орындаушылар санатына жатқызылды.Қаулының 3-қосымшасындағы ескертпемен азаматтық қызметшілердің құрамына білікті жұмысшылардың кіретіні анықталған.Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 139-бабының 10-тармағына сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілерге ақылы жыл сайынғы еңбек демалысын беру кезінде күнтізбелік жылда бір рет төленетін лауазымдық айлық мөлшерінде сауықтыру жәрдемақысымен кемінде 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен негізгі ақылы жыл сайынғы еңбек демалысы беріледі.Азаматтық қызметшілер болып табылатын «ағаш шеберіне», «тәрбиешінің көмекшісіне», «кір жуу машинисіне» еңбек демалысы 30 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі.«Қызметтік үй-жайларды тазалаушы» мен «вахтер» үшін ҚР Еңбек кодексінің 88-бабына сәйкес негізгі жыл сайынғы еңбек демалысы 24 күнтізбелік күн ұзақтығымен беріледі. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Министрінің 2015 жылғы 28-желтоқсандағы № 1053 бұйрығымен бекітілген ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстардың Тізбесіне, жыл сайынғы ақы төленетін қосымша еңбек демалысына құқық беретін кәсіптер мен лауазымдардың Тізіміне сәйкес, «қызметтік үй-жайлар тазалаушысына» 6 күнтізбелік күн ұзақтығымен қосымша еңбек демалысы беріледі.Сіз көрсеткен қызметкерлер үшін Қаулыға сәйкес қосымша ақылардың төмендегідей түрлері белгіленген:- «тәрбиешінің көмекшісі» – зарарсыздандырғыш құралдармен жұмыс жасағаны үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 4-қосымшасының 2-т. 9)т.);- «кір жуу машинисі» –ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 1)т.);- зарарсыздандырғыш құралдарды қолданатын «қызметтік үй-жайлар тазалаушысы»– БЛЖ-дан 20%; зарарсыздандырғыш құралдарды қолданып дәретханаларды тазарту кезінде– ауыр және зиянды жұмыс жағдайлары үшін БЛЖ-дан 30% (Қаулының 18-қосымшасының 9-т. 2)т.)

Сонымен қатар, Қаулының 18-қосымшасының 15-тармағымен мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне айрықша жұмыс жағдайлары үшін лауазымдық жалақыдан 10 пайыз көлемінде қосымша ақы көзделген.   

Относится ли водитель автобуса организации образования к гражданским служащим? И оплачивается ли ему пособие на оздоровление?

Согласно п.п. 2) п. 1 ст.

1 Трудового кодекса Республики Казахстан гражданский служащий – лицо, занимающее в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую штатную должность в казенных предприятиях, государственных учреждениях и осуществляющее должностные полномочия в целях реализации их задач и функций, осуществления технического обслуживания и обеспечения функционирования государственных органов.Примечанием к Приложению 3 к  постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что в состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Отнесение работников рабочих специальностей к группам квалифицированного и неквалифицированного труда производится на основании Классификатора занятий. Классификатором занятий ГК РК  01-2005, разработанным Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, утвержденным и введенным в действие постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики Казахстан от 16 октября 1999 года № 22, водители всех автомототранспортных средств отнесены к группам рабочих квалифицированного труда.

В том случае, если водители школьных автобусов состоят в трудовых отношениях с соответствующими организациями образования, являются штатными работниками, то они, безусловно, являются гражданскими служащими и имеют право на получение пособия к оздоровлению к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску в размере должностного оклада согласно п. 10 ст. 139 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Как производится оплата труда швеи в школе-интернате?

Примечанием к Приложению 3 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» определено, что отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение квалификационных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих. В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.Согласно разделу 24 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 46), утвержденному приказом Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 493-ө-м, для «швеи» самым низким разрядом является 2 разряд, а высоким 6 разряд.

Оплата труда рабочих, в том числе швеи, производится по разряду, установленному штатным расписанием.

Я учитель русского языка и литературы, имею вторую квалификационную категорию. С сентября 2016 года преподаю 3,5 часа уроки на дому детям-инвалидам с заболеваниями центральной нервной системы, с ограниченными возможностями в физическом развитии.

Мне производят оплату только по моей второй квалификационной категории без надбавки.

Положена ли мне еще дополнительная надбавка за работу с детьми-инвалидами?
В том случае, если мне оплату производили неправильно, могу ли я потребовать перерасчета моей заработной платы? Заранее благодарю за ответ.

Согласно п. п. 4) п.

2 Приложения 4 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» за работу с детьми с ограниченными возможностями в физическом развитии должна производится доплата в размере 40% от базового должностного оклада.
Вы вправе потребовать от работодателя произвести перерасчет Вашей заработной платы, в случае отказа работодателя произвести перерасчет, Вы можете инициировать индивидуальный трудовой спор посредством обращения в согласительную комиссию.

Как производится компенсационная выплата за неиспользованные дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и выплата пособия на оздоровление гражданским служащим?

Согласно п. 2 ст.

96 Трудового кодекса Репсублики Казахстан при прекращении трудового договора работнику, который не использовал или использовал не полностью оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск (ежегодные трудовые отпуска) производится компенсационная выплата за неиспользованные им дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (ежегодных трудовых отпусков).
Выплата пособия на оздоровление в размере должностного оклада производится в соответствии с п. 10 ст. 139 Трудового кодекса РК один раз в календарном году только при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.В целях защиты права педагогических работников на получение пособия для оздоровления в полном объеме следует также опираться на п.9.2 Отраслевого соглашения о социальном партнерстве между Министерством образования и науки Республики Казахстан и ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки» на 2015-2017 годы,  которым работодатели взяли на себя обязательство:«Обеспечивать выплату гражданским служащим пособия на оздоровление в размере должностного оклада при предоставлении им ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Размер пособия на оздоровление учителям, педагогам дополнительного образования, преподавателям рассчитывается из их фактической учебной нагрузки на день предоставления отпуска. Лицам, работающим на условиях совместительства, пособие назначается и выплачивается на общих основаниях».

На основании п. 4. ст. 92 Трудового кодекса РК оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков – не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления.

Прошу Вашей помощи в разъяснении вопроса о правильном начислении отпускных учителю, работающий в г. Семей. Будут ли начислены отпускные за отработанный период или она имеет право на получение отпускных в полном объеме?

Согласно п. п. 7) п. 1 ст. 22 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – ТК РК), работник имеет право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, который предоставляется за один рабочий год.

Однако, если работник отработал в организации меньше или больше одного года, то работодателю необходимо правильно рассчитать количество дней, положенных работнику за проработанное время.
Обычно для расчета продолжительности трудового отпуска используется следующая формула: А / 365 (количество дней в году) × В.

А – количество календарных дней трудового отпуска, положенного работнику за 1 рабочий год.
В – количество календарных дней, которое включается в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а именно согласно ст.

91 ТК РК:1) фактически проработанное время;2) время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично;3) время, когда работник фактически не работал в связи с временной нетрудоспособностью, в том числе время нахождения в отпуске по беременности и родам;4) время, когда работник фактически не работал перед восстановлением на работе.

Таким образом, в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск не включаются дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы, дни прогулов, дни нахождения работника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, дни нахождения работника в учебном отпуске (если такой отпуск является неоплачиваемым).

Примерный расчет продолжительности ежегодного трудового отпуска для работника: Согласно п. п. 2) п. 1 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об образовании» Вам положено ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней за рабочий год, а также согласно п.

п. 3) ст.

13 Закона РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне» от 18 декабря 1992 года № 1787-XII учитель имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание в зоне повышенного радиационного риска продолжительностью 10 календарных дней.

Для расчета продолжительности ежегодного трудового отпуска за отработанный период необходимо подсчитать количество календарных дней, включаемых в трудовой стаж, дающий право на оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск, а затем подставить полученную цифру в формулу.

Расчёт:

Источник: http://edu-tradeunion.kz/ru/article/index/40/42

Спросите юриста: когда работодатель обязан повышать вам зарплату?

Правомерны ли действия руководства при повышении зарплаты?

У вас есть вопросы о трудоустройстве, зарплате, аттестации, увольнении или дискриминации на работе? Вы считаете, что работодатель нарушает ваши права? Или наоборот – не уверены, законны ли ваши поступки по отношению к компании?

Редакция The Point продолжает рубрику «Спросите юриста». В х к каждому материалу рубрики вы можете задавать вопросы, связанные со своими рабочими правами и обязанностями. И мы попросим экспертов – ведущих специалистов в сфере трудового права – разъяснить спорные моменты.

«Имеет ли право руководитель повышать зарплату непропорционально: ИТР (инженерно-технические работники – ред.

) и руководителям среднего звена – от 7 до 30%, а рабочим – на 100%? При этом повышении явно нарушаются требования «Отраслевого соглашения…» о минимальных коэффициентах междолжностных соотношений месячных окладов руководителей, профессионалов, специалистов к должностному окладу техника». Этот вопрос от нашего читателя разбираем вместе с юристом. Также эксперт рассказывает об общих правилах и порядке повышения зарплат.

Сергей Сильченко, партнер юридической компании ILF

То, что в компании повышают заработную плату, – хорошо. Однако повышать ее нужно, соблюдая установленные законом правила.

Итак, должен ли работодатель повышать заработную плату?

Ответ на этот вопрос, как ни странно, не кажется очевидным. Есть ряд случаев, когда работодатель обязан это сделать:

1.Рост минимальной заработной платы.

В соответствии со ст.

3 Закона «Об оплате труда», минимальная заработная плата – это минимальная социальная гарантия. Размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной заработной платы. Поэтому увеличение «минималки» приводит к повышению заработной платы низкооплачиваемых сотрудников.

2.Индексация.

Номинальное увеличение заработной платы происходит вследствие ее индексации. Эта обязанность предусмотрена Законом «Об индексации денежных доходов населения». Но каким бы ни был размер зарплаты работника, индексируется лишь ее часть, не превышающая размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (1841 грн с 1 июля 2018 г.).

3.Требования коллективного договора или соглашения.

Рост заработной платы также возможен с учетом требований Генерального, отраслевых, региональных соглашений, а также коллективных договоров. Но это касается тех компаний, в которых заключаются коллективные договоры, а также пребывающих в сфере действия соглашений.

Повышение заработной платы при несоблюдении междолжностных соотношений месячных окладов руководителей, профессионалов, специалистов к должностному окладу техника, предусмотренное отраслевым соглашением, нарушает закон.

Соглашения на национальном и отраслевом уровнях определяют условия роста фондов оплаты труда и установления межотраслевых соотношений в окладах. Их нормы обязательны для всех субъектов, находящихся в сфере действия сторон, которые подписали соглашения.

Генеральное соглашение о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине от 23.06.2016 в п. 2.4. раздела II устанавливает правила определения тарифной ставки 1 разряда для работодателей небюджетной сферы.

Она устанавливается в отраслевом, территориальном соглашении, коллективном договоре.

Там, где не заключены такие соглашения, или их положения не регулируют размер тарифной ставки рабочего I разряда, ставка устанавливается на уровне, не менее чем на 10% превышающем прожиточный минимум для трудоспособного лица.

Поэтому доведение размера тарифной ставки рабочего 1 разряда до уровня, предусмотренного соответствующим соглашением, является обязательным. А с учетом необходимости соблюдения междолжностных соотношений размеров окладов, это приведет к общему росту уровня заработной платы в компании.

В соответствии со ст.

5 Закона «О коллективных договорах и соглашениях», условия коллективных договоров и соглашений, заключенных в рамках действующего законодательства, являются обязательными для компаний, на которые они распространяются, и сторон, которые их заключили. Кроме того, запрещается включать в трудовые договоры условия, ухудшающие положение работников по сравнению с действующим законодательством, коллективными договорами и соглашениями.

Поэтому повышение заработной платы с нарушением межквалификационных (междолжностных) соотношений размеров тарифных ставок является нарушением законодательства об оплате труда, связанным с занижением ее размеров. Штраф за это – 3 минимальные заработные платы (то есть, 11 169 грн в 2018 году).

На какие вопросы уже ответили юристы:

1. Спросите юриста: законно ли использование работодателем детектора лжи?

2. Запитайте юриста: хто має платити за професійне навчання – ви чи роботодавець?

3.Спросите юриста: как правильно оформить трудовые отношения, если вы работаете удаленно

4. Спросите юриста: что делать, если вас хотят уволить

5. Спросите юриста: какие средства контроля сотрудников законны?

6. Спросите юриста: имеет ли право работодатель вас оштрафовать?

7. Спросите юриста: о праве на «пятиминутки» отдыха и практике срочных договоров

8. Спросите юриста: законны ли «соглашения о неконкуренции» между работодателем и сотрудником?

9. Спросите юриста: обязан ли работодатель выплачивать «командировочные»?

10. Спросите юриста: должен ли работодатель оплачивать переработки?

11. Спросите юриста: можно ли отказаться от работы в выходные и праздники?

12. Спросите юриста: на сколько дней отпуска вы имеете право?

13. Спросите юриста: обязаны ли вы бесплатно передавать свой опыт?

14. Спросите юриста: что делать, если вам не выплачивают или задерживают зарплату?

Источник: https://thepoint.rabota.ua/sprosyte-yurysta-kohda-rabotodatel-obyazan-povyshat-vam-zarplatu/

13 способов добиться повышения зарплаты

Правомерны ли действия руководства при повышении зарплаты?

Из личного архива

Кто из нас не мечтает об увеличении зарплаты? Но одно дело – мечты, другое – реальность. Никто не выдаст вам прибавку в качестве подарка к 23 февраля или на 8 марта, ведь даже справедливое материальное поощрение иногда надо не просто заслужить, а еще и его добиться. Вот несколько советов, которые позволят вам повлиять на размер своего оклада своими силами.

1. Во-первых, научитесь смотреть на себя глазами работодателя. Никто не увеличит вам зарплату просто из жалости. Все просто: вы приносите компании пользу, компания вознаграждает вас за это.

Подумайте, что вы изменили в своей работе за последнее время, как это повлияло на качество и эффективность вашего труда (научились пользоваться новой системой управления задачами, освоили и применили в своей деятельности особо хитрые приемы тайм-менеджмента и т. д.).

И вот об этом-то и сообщите начальнику, чтобы обосновать свои требования.

2. Предъявите цифры. Измерьте рост уровня вашей нагрузки или объема задач, которые на вас возлагаются. Например, если вы отвечаете за работу с клиентами компании, количество которых за последний год возросло в несколько раз, у вас на руках есть наглядное объяснение причин, по которым работодатель должен повысить вам зарплату.

3. Прозондируйте почву. Если не можете самостоятельно оценить обстановку в компании (например, если работаете в ней не так давно), аккуратно расспросите коллег, как именно организованы внутренние процессы, касающиеся повышения заработной платы.

Возможно, никакие просьбы и обоснования не повлияют на ваш оклад, если в компании его повышение зависит от результатов регулярно проводимой аттестации каждого сотрудника.

В этом случае вам ничего не остается, кроме как уточнить, по каким параметрам будет проводиться оценка, и постараться соответствовать требованиям.

4. Спрашивайте о темпе роста своей будущей заработной платы и факторах, влияющих на него, заранее. При трудоустройстве поинтересуйтесь не только величиной материальной компенсации, но и всеми особенностями ее изменения в будущем. Возможно, вас берут на работу, не подразумевающую карьерного роста и изменения нагрузки.

5.

Постарайтесь понять расстановку сил и ответить на вопрос, кто принимает решение о повышении зарплаты конкретно вам (ваш непосредственный начальник, вышестоящее руководство, сотрудник отдела персонала, HR-директор). Если решение зависит сразу от нескольких ваших коллег, подумайте, кто из них скорее поддержит вашу идею, кому все равно, а кто точно будет против. Делайте ставку на первых и вторых.

Но: если ваш начальник входит в третью категорию, не пытайтесь просить о повышении зарплаты в обход него. Велика вероятность, что после этого он будет настроен еще более негативно, а его мнение в любом случае повлияет на решение о величине вашего оклада.

6. Угроза «не дадите прибавку – уволюсь», как правило, работает однократно, да и то не всегда. В следующий раз руководителю проще будет отпустить сотрудника, чем допустить «выкручивание рук».

Более того, есть компании, которые воспринимают подобное поведение сотрудника как признак вопиющей нелояльности и, даже если соглашаются повысить специалисту зарплату, начинают немедленно искать ему замену. Хотя – признаем честно – есть и ряд компаний, в которых в принципе невозможно повысить себе зарплату другим методом.

В любом случае, отправляясь к руководителю с ультимативным требованием, будьте готовы к отказу. Поэтому лучше ставить родной компании условия только тогда, когда у вас уже есть на руках встречное предложение с большим размером зарплаты от другого работодателя.

7. Сомнительны заявления из разряда «специалисты моего профиля стоят больше».

Если на то пошло, нужно, опять-таки, либо ссылаться на объективные данные (подробные исследования рынков труда с информацией по зарплатам различных специалистов, где учтена не только специальность, но и уровень квалификации, опыт, стаж, отрасль, в которой задействован специалист, и т. д.), либо указывать конкретные и актуальные имеющиеся у вас предложения от других работодателей.

8. Не будет для работодателя доводом и большой срок вашей работы в компании. Подобные обоснования имеют смысл, если подкрепляются конкретными сведениями о повышении квалификации, получении нового опыта и навыков, которыми вы изначально не обладали.

Например, успешный опыт работы в масштабном проекте или распределенной команде (если ранее вы таковым не обладали), взаимодействия с новым типом заказчиков, обучения коллег и новичков имеющимся у вас навыкам.

Если же спустя несколько лет работы на одном месте вы продолжаете решать один и тот же объем одних и тех же задач и с профессиональной точки зрения никак не выросли, ваша зарплата будет изредка индексироваться вровень с инфляцией. Или вообще не будет.

9. Не стесняйтесь заниматься самопиаром. Как специалист вы, по сути, продаете свои услуги компании. А чтобы продать, надо сначала разрекламировать и донести до сведения покупателя все плюсы вашего товара (в данном случае – вашей работы и вашей экспертизы и квалификации).

Ставьте руководителя в известность, если делаете что-то, что, по вашему мнению, делает вас ценным сотрудником. У него не всегда есть время мониторить все ваши подвиги, и он не всегда может быть в курсе, какой вы расчудесный.

Если вы получаете похвалу от коллег или клиентов компании, делитесь этим с начальством.

10. Не пытайтесь давить на жалость. Не у одного вас жена родила двойню, ипотека и два кредита на машину и гараж. Скорее всего, вы покажете руководителю, что не очень хорошо справляетесь с планированием личных финансов.

Выводы, которые он сделает, могут коснуться доверия к вам и в профессиональном плане. И снова не забывайте о том, что это бизнес, где вы – подрядчик, а ваш начальник – заказчик.

Если ваш интернет-провайдер попросит вас платить ему больше, потому что он решил арендовать офис подороже и купить машину своему гендиректору, как вы к этому отнесетесь?

11. Никогда не ссылайтесь на информацию о том, что кому-то из коллег недавно повысили зарплату. Во-первых, не всегда такие данные достоверны. Во-вторых, во многих компаниях сотрудникам в принципе запрещено распространяться о размере своей зарплаты. В-третьих, это просто неэтично.

И, в-четвертых, возможно, коллега действительно достоин повышения – может быть, пока вы занимались основной работой, он успел получить дополнительную квалификацию, решил сложную задачу или работал сверхурочно и заслужил доверие руководства.

В любом случае помните: размер вашей зарплаты не зависит от размера его зарплаты.

12. Если вы сами понимаете, что ваша зарплата адекватна вашей квалификации, нагрузке и списку решаемых задач, а повысить ее уж очень хочется, так и скажите руководителю.

И спросите его о существующих вариантах и условиях для ее повышения: увеличить нагрузку, поставить дополнительные задачи, обучиться чему-то новому.

Так вы покажете, что трезво себя оцениваете, но при этом готовы расти и развиваться.

13. Увольтесь. Да-да, вам не послышалось. Иногда стоит уходить из компании на какое-то время и возвращаться – в другой организации вы получите ценный опыт, который позволит вам стать более дорогим специалистом на рынке труда. И, например, через год вы сможете вернуться на свое любимое место к прежнему работодателю, но зарабатывать больше.

Мы, например, с радостью принимаем своих сотрудников, временно покидавших компанию, и для нас важен их опыт. Такие люди ценны еще и тем, что у руководства не остается сомнений в их лояльности к работодателю. А этого тоже многого стоит.

Только не забудьте объяснить работодателю, что уходите именно для получения нового опыта, возможности получить который внутри компании у вас просто нет.

Автор – директор по стратегическому развитию BDO Unicon Outsourcing

Источник: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2014/01/29/13-sposobov-dobitsya-povysheniya-zarplaty

5 фраз, которые помогут вам повысить зарплату

Правомерны ли действия руководства при повышении зарплаты?

Если вам давно не повышали зарплату, значит, пора напомнить об этом начальству самостоятельно. Work.ua рассказывает, как правильно просить зарплату и какие аргументы приводить в пользу ее увеличения.

1. «Я перевыполнил план на … процентов»

Сюда же относится количество привлеченных клиентов, закрытых сделок, написанных статей и так далее. Оперируйте цифрами. Статистика, разбавленная красноречивым рассказом о ваших достижениях, — лучший аргумент в пользу повышения заработной платы.

Плохой вариант:

Я пашу тут больше всех. Остальные, вон, вообще ничего не продают. А я — что ни день, то закрытые продажи!

Хороший вариант:

В этом полугодии я продал в 1,5 раза больше услуг, чем было запланировано, привлек 50 новых клиентов, которые стали постоянными, 4 раза становился лучшим продавцом года. Исходя из этих результатов, мы можем пересмотреть размер моей заработной платы?

2. «Я знаю, как сделать, чтобы все работало еще лучше»

У вас есть действующее инновационное решение по повышению эффективности работы компании? Отлично! Это ваш шанс указать начальству на то, какой же вы ценный кадр. Поделитесь решением с руководителем, продемонстрировав свою значимость. Только не нужно сразу раскрывать все карты. Оставьте что-то напоследок, чтобы ваш вклад не остался незамеченным.

Плохой вариант:

Я тут кое-что придумал, но никому ничего не скажу, пока вы мне не повысите зарплату на 44%. И не дадите отдельный кабинет. И вертолет. И мешок конфет.

Хороший вариант:

Я проанализировал работу отдела, выявил его слабые стороны, нашел решение, как их усилить. У меня есть готовый документ-инструкция по внедрению своего предложения в работу.

По моим подсчетам, результаты можно будет наблюдать уже через неделю. Прогнозы показывают рост продаж на 20% в ближайшие два месяца. Я готов лично курировать этот проект.

Считаю, что справедливо было бы также пересмотреть уровень моей зарплаты.

3. «Моя зарплата ниже рыночной»

Если вы специалист в своем деле, то это обязательно должно отражаться на вашей зарплате. Как узнать, достаточно ли вы получаете? Посмотреть средний уровень оплаты труда в вашем сегменте. Учитывайте свое местонахождение (в столице, например, зарплаты могут быть выше, чем в регионах) и опыт. Если ваша ЗП ниже средней, это повод забить тревогу.

Плохой вариант:

Вы меня не цените, вы мне не доплачиваете! Почему все нормальные компании платят от 10000 гривен, а я тут чуть ли не на «минималке» сижу?

Хороший вариант:

Я изучил средний уровень зарплаты по своей специальности в нашем регионе. Оказалось, что специалист моего уровня получает 10000 гривен в месяц. А я получаю на 15% меньше, при этом выполняю больше, чем этого требует моя должностная инструкция.

4. «Мне предложили хорошую должность в другой компании»

Внимание! Использовать эту фразу можно только тогда, когда это действительно правда. Ни в коем случае не пытайтесь шантажировать начальство, иначе последствия могут быть необратимы.

Когда вам действительно предложили новую работу с более высокой зарплатой, тут есть над чем поразмыслить. Особенно, если увольняться вы не хотите — коллектив душевный, задачи интересные, шеф хороший, но и деньги вам тоже нужны.

Что тогда делать?

Честно сказать начальнику, что появилось новое предложение. И что уходить вам ой как не хочется, но вот зарплату обещают на уровень выше. Используя этот вариант, вы должны быть готовы к тому, что вам откажут. И тогда уже придется действительно выбирать — деньги или внутренний комфорт.

5. «Я готов взять на себя больше ответственности»

Если вы, конечно, готовы. Попросите руководство расширить ваши обязанности, за которые вы получите надбавку к зарплате. Или просто возьмите на себя больше работы.

Например:

Если вы трудитесь продавцом с графиком 2/2, то можете попросить изменить расписание и работать 3/1, 5/2 и т.д. Бухгалтер может дополнительно заниматься входящей корреспонденцией, электрик — задачами разнорабочего и т.д.

Дорогу осилит идущий. Только вы сами ответственны за свою жизнь, поэтому если чего-то хотите, не ждите, пока вам предложат. Просить того, чего вы заслуживаете — не преступление. Work.ua знает, что у вас все обязательно получится!

Источник: https://www.work.ua/ru/articles/career/1490/

Окно права
Добавить комментарий